Registre

Les dades personals aquí incloses, així com les facil·litades per la prestació del producte contractat seran tractades per MONKA, com Responsable del Tractament amb la finalitat de gestionar la prestació del servei o producte contractat, i els tràmits de facturació necessaris, així com per a enviar-te informació sobre productes i serveis similars. Les dades seran conservades mentre sigui necessari prestar-li els serveis i productes contractats, indepentdentment dels terminis establerts legalment. No es preveuen cessions o comunicacions de dades excepte dels necessaris per a la prestació corresponent. Pots exercir els teus drets dirigínt-te a MONKA, mitjançant la seva direcció postal o electrònica.